KANTOR POLSKI S.A. Partner godny Twojego zaufania

Powołana w 2004 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Właścicieli Kantorów i Lombardów Kantor Polski Spółka Akcyjna ma na celu utworzenie i rozwój ogólnopolskiej sieci usług finansowych działającej w oparciu i na rzecz właścicieli licencjonowanych kantorów wymiany walut.

Spółka oferuje atrakcyjne produkty finansowe takie jak międzynarodowe i krajowe przekazy pieniężne oraz usługi płatnicze, które mają stanowić naturalne uzupełnienie oferty wymiany walut w kantorach oraz stanowić dodatkowe źródło przychodów dla przedsiębiorców rynku walutowego. Zorganizowanie rozproszonego dotychczas rynku obrotu walut i utworzenie ogólnopolskiej sieci usług finansowych pod wspólną marką KANTOR POLSKI S.A. jest niewątpliwie ciekawą szansą rynkową. Jesteśmy przekonani, że nasza sieć może zdobyć przewagę konkurencyjną nad budowanymi przez banki i różnego typu instytucje finansowe sieciami sprzedaży stacjonarnej.

Produkty finansowe, specjalnie dedykowane dla tworzonej przez Spółkę sieci sprzedaży, są wynikiem współpracy z największymi bankami i instytucjami finansowymi działającymi na krajowym rynku jak: Western Union Payment Services Ireland Limited, BRE Bank.

Strategia marketingowa spółki jest ukierunkowana na obsługę dotychczasowych klientów kantorów oraz poszerzenie ich o nowe grupy docelowe. W związku z tym będziemy starali się aby produkty finansowe były dopasowane do potencjalnych oczekiwań klientów. Liczymy na zachowanie bezpośredniego kontaktu personelu kantorów z klientami oraz wysoką jakość obsługi. Zamierzamy maksymalnie wykorzystać atrakcyjną lokalizację kantorów oraz wypracowaną przez nie pozycję rynkową i zaufanie klientów.

Skuteczne wejście na rynek z gamą produktów finansowych oraz dysponowanie odpowiednią infrastrukturą zarządzającą i informatyczną ma na celu, w dalszej perspektywie, wzrost wartości Spółki i jej sieci sprzedaży. Te atuty zamierzamy wykorzystać w przyszłych planach rozwojowych.

Zarząd

Członkowie zarząduMonika Łada
Wykształcenie wyższe - absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1994 - 2003 specjalista w zakresie rachunkowości i administracji kredytów gdańskiego oddziału Banku Ochrony Środowiska S.A. Monika Łada została powołana do Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 18 sierpnia 2005 roku.

przewodniczący rady nadzorczej


Zbigniew Franczak
Wykształcenie wyższe - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Praktyka w Sądach Warszawskich zakończona zdanym egzaminem sędziowskim. Od 1989 r. właściciel kantoru wymiany walut. Współzałożyciel Stowarzyszenia Właścicieli Kantorów i Lombardów. Inicjator powołania Spółki Akcyjnej "Kantor Polski".

członkowie rady nadzorczej


Bogusz Olszewski
Wykształcenie wyższe- absolwent Wydziału Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej. Zawód wykonywany: doradca podatkowy. Od dnia 1 października 1990 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego, gospodarczego oraz usług rachunkowych podmiotów gospodarczych ze sfery usług finansowych (głównie kantorów wymiany walut). Posiada certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w zakresie znajomości przepisów ustawy z dnia 16.11.2000 o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych, wcześniej doradca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Szczecina.

Edward Parzych
Wykształcenie wyższe - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1989 roku właściciel kantorów SILVANT w Elblągu i Malborku. Ponadto prowadzi działalność w zakresie obrotu i wynajmu nieruchomości, posiada antykwariat skupujący i sprzedający antyki oraz gospodarstwo rolne z hodowlą koni sportowych i ptaków ozdobnych. Edward Parzych został powołany do Rady Nadzorczej decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2005 roku.

relacje inwestorskie


WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Kantor Polski Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 października 2020 r. w siedzibie Spółki:
Kantor Polski S.A.,
ul. Jabłoniowa 20 lok. 405
80-175 Gdańsk
tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: +48 509 965 309.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy/ pełnomocników Akcjonariuszy/ przedstawicieli prawnych Akcjonariuszy oraz osób współuprawnionych do akcji w związku z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy

Zapraszamy do KONTAKTU!

Kantor Polski Spółka Akcyjna
ul. Jabłoniowa 20 lok. 405
80-175 Gdańsk
NIP: 583-28-59-681
REGON: 015710158

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000209066;
kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 950 000 zł.
Nr wpisu w rejestrze dostawców usług płatniczych: IP23/2014

zasady ładu korporacyjnego


Oświadczenie w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego
1.
Kantor Polski S.A. oświadcza o stosowaniu przyjętych w dniu 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad Ładu Korporacyjnego (dalej Zasad) z wyłączeniem wskazanym w pkt 2. Spółka stosuje Zasady z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, regulacji wewnętrznych oraz wiążących umów.

2.
Kantor Polski S.A. informuje o odstąpieniu od stosowania Zasad określonych w § 6, § 11, § 12, § 17 ust.4, § 23 ust.5, § 48, § 49, Rozdziale 5 - z uwagi na nieproporcjonalność w świetle skali, charakteru działalności oraz specyfiki Kantor Polski S.A. oraz Rozdziale 9 - z uwagi na brak zastosowania do przedmiotu działalności Spółki. Treść dokumentu - Zasady Ładu Korporacyjnego dostępna na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego.

Opinia i Raport z badania sprawozdania finansowego

struktura organizacyjnaPolityka Bezpieczeństwa


W grudniu 2004 roku zarząd firmy przyjął Politykę Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych. Polityka Bezpieczeństwa została opracowana przy współpracy z krakowską firmą posiadającą bogate doświadczenie we wdrażaniu systemów bezpieczeństwa. Polityka Bezpieczeństwa wytycza ogólne cele bezpieczeństwa Spółki, precyzuje zasady ochrony zasobów firmy i zapewnienia ciągłość prowadzonego biznesu, wyznacza ogólne kierunki rozwoju systemów informatycznych oraz potwierdza zapewnienie wsparcia kierownictwa Spółki dla bezpieczeństwa informacji.